logo

Centrum Rudiny 2

polyfunkčný komplex
Miesto:
Veľkosť:
Typ:
Stav:
Rok:
Tím:
Žilina, SR
38000 m2
súťaž, 1. odmena
idea
2013
Juraj Ďurík
Lucia Geršiová
Roderik Baltazár
Roland Géci
Patrik Fule

Cieľom je vytvorenie samostatného verejného priestoru – námestia, sprehľadnenie komunikačnej siete, obnovenie a revitalizáciu existujúcich prírodných prvkov. Hmotovo – priestorové usporiadanie vychádza z prelínania myšlienky vytvorenia bloku, ako mestotvorného prvku so samostatným vnútorným verejným priestorom. Zároveň rieši prepojenia verejného parteru a strešnej roviny ako organickej súčasti stavby do priľahlých športovo-rekreačných plôch. Hlavnou myšlienkou zachovania kontinuity riešenia je prirodzená gradácia otvoreného bloku, ktorou je dosiahnutá nielen organická forma, ale hlavne výhodé vrstvenie jednotlivých zón, dobré preslnenie priestorov a podporenie výhľadov na okolité územie.
Filozofia architektúry, materiálovej a hmotovej štruktúry vychádza z prírodnej naturálnej bázy obohatenej o moderné kompozičné prvky, ako aj z mierky existujúcich hmotových štruktúr – hlavne bytových domov. Architektúra fasád a objektovej skladby je plne podporovaná dynamikou navrhovanej urbanistickej štruktúry otvoreného bloku.

PROJEKTY

/ / / /