logo

Kultúrny dom Družba

rekonštrukcia kultúrneho domu
Miesto:
Veľkosť:
Typ:
Stav:
Rok:
Tím:
Levice, SR
2100 m2
súťaž
idea
2017
Juraj Ďurík
Lucia Ďuríková
Katarína Klinčoková
Petra Arvajová
Valéria Rosová

Navrhované riešenie prestavby kultúrneho domu reaguje na okolitú mierku zástavby na námestí – člení fasádu objektu na menšie časti. Nevyhovujúci uzavretý súčasný parter nahrádzame transparentným a tým sa parter otvára do exteriéru. Fasády horných podlaží reagujú na svetové strany percentom zasklenia na fasáde. Átrium spolu s vegetačnou stenou je hlavným ústredným priestorom a tvorcom klímy v budove. Slúži pre umiestnenie umeleckých diel a počas celého roka pre priestory kaviarne. Kapacity dvoch hlavných priestorov kultúrneho domu na druhom nadzemnom podlaží – divadelná sála a estrádna – multifunkčná sála ostávajú zachované. Z dôvodu hospodárnosti budovy bolo popri kultúrnej a spoločenskej funkcii navrhované aj iné využitie budovy – nájomné priestory – priestory pre obchody/služby, kaviareň s knižnicou, detské zariadenie, klubovňu a kancelárie. Navrhované riešenie okolia objektu navádza chodcov k pešiemu pohybu popri budove. K hlavnému vstupu vedú terasové schody s rampami. Schodisko bude v prípade konania podujatí slúžiť ako hľadisko pre predstavenia a premietania v exteriéri.

PROJEKTY

/ / / /